Přijímání oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů


V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon o ochraně oznamovatelů“), zřídila společnost BRM AERO, s.r.o.  („Společnost“) tzv. vnitřní oznamovací systém a určila příslušnou osobu k přijímání a vyřizování oznámení podle Zákona o ochraně oznamovatelů.

Společnost, resp. určená příslušná osoba se bude důkladně zabývat všemi oznámeními obdrženými prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, přičemž bude dbát jak na dodržování práv oznamovatelů, tak i osob dotčených oznámením. Se všemi informacemi bude při tom nakládáno s maximální důvěrností.

Následující informace shrnují pro oznamovatele možnosti podávání oznámení v rámci systému zavedeného Společností.

Oznámení

V souladu se Zákonem o ochraně oznamovatelů přijímá Společnost podněty obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti, které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty alespoň 100.000 Kč, nebo porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, nebo které je v rozporu s právními předpisy v oblasti:

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů;
 • daně z příjmů právnických osob;
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 • ochrany spotřebitele;
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti;
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
 • ochrany životního prostředí;
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví;
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek;
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Podání oznámení

Příslušnou osobou pro přijímání a vyřizování oznámení je pan Martin Bříštěla, tel: +420608306338, emailová adresa: martin.brmaero@gmail.com („Příslušná osoba“).

Společnost umožňuje oznamovatelům podat oznámení Příslušné osobě několika způsoby:

 • písemně
  - prostřednictvím e-mailové adresy martin.brmaero@gmail.com; nebo
  - prostřednictvím dopisu adresovaného Příslušné osobě na adresu Letecká č. ev. 255, 686 04 Kunovice, na obálce musí být jasně uvedeno: „NEOTVÍRAT, VÝHRADNĚ K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“; nebo
  - prostřednictvím schránky speciálně vyhrazené pro příjem písemných oznámení, která je umístěna u vchodu do hangáru číslo 5, vedle docházkového terminálu a označena nápisem „Whistleblowing“.
 • ústně
  - a to telefonicky na telefonním čísle +420 608 306 338; nebo
  - osobně na žádost oznamovatele (nejdéle ve lhůtě 14 dnů od této žádosti) v sídle Společnosti nebo na jiném místě po dohodě s Příslušnou osobou.

Je na oznamovateli, který ze způsobů si pro podání oznámení zvolí.

Oznámení lze rovněž podat prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/.

Společnost upozorňuje, že v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) Zákona o ochraně oznamovatelů, vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost (touto obdobnou činností se pak má na mysli výkon odborné stáže či praxe a dobrovolnictví).

Zpracování oznámení

Při zpracování oznámení dojde nevyhnutelně také ke zpracování osobních údajů oznamovatele a údajů obsažených v oznámení. Při zpracování oznámení však budou vždy dodržena pravidla stanovená obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Bližší podrobnosti o zpracování jejich osobních údajů jsou oznamovatelům k dispozici v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů. Přesto však doporučujeme oznamovateli zvážit, které informace jsou pro popis jednání v oznámení důležité a které již mohou být pro prošetření  oznamovaného jednání nadbytečné a tyto pak v oznámení neuvádět.

Všechna oznámení jsou dále zpracována v souladu se Zákonem o ochraně oznamovatelů. K oznámením má přístup pouze Příslušná osoba.

Povaha oznámení

Osoba, která učiní oznámení, by se měla oprávněné domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích. Osoba, která učiní vědomě nepravdivé oznámení totiž není chráněna před odvetným opatřením podle Zákona o ochraně oznamovatelů, naopak se takovým jednáním může dopustit např. přestupku.

LATEST BRISTELL NEWS